غرفه سازی

چطور غرفه اي مدرن داشته باشيم؟

غرفه-مدرن-03

غرفه نمايشگاهی مدرن مستلزم طراحی خاص، همچنين انتخاب متريال به روز و جديد است. طراحی غرفه نمايشگاهی بر گرفته از دانش طراحی و دكوراسيون و تركيب آن با فنون اجرايی است. غرفه نمايشگاهی و غرفه های دائمي نيازمند رعايت نكته هايی براي جذب مشتری است كه در طراحی و ساخت غرفه نمايشگاهی بايد در نظر گرفته شود. انتخاب طرح، امروزه كاريست دشوار. چرا كه همواره طراح معماری گامی جلوتر از مردم بر ميدارد تا ساختاری به روز داشته باشد و طرح اجرا شده او همواره نو و جديد بماند. بنابراين بهترين انتخاب برای برگزيدن طراح، فردی است كه علم معماری و طراحی بداند. در اين صورت مطمئناً طراح با دانش خود طرحی مناسب را تحويل ميدهد.

جامعه جديد بر اين باور است كه طرح، زاده تفكرات فرديت است و زشت بودن در آن بی معناست. در اين جا زيبايی شناختی بيان ميشود. رابطه انسان و زيبايی ، مفهوم ذوق و سليقه را به تصوير می كشد. در واقع انتخاب غرفه نمايشگاهی مدرن، از آينده نگری نشات می گيرد. نو گرايی و تجدد در بستر هنر رخ می دهد. طراح اين هنر را ترسيم ميكند و در اين راستا تصويری از پيشرفت هنر را محقق می نمايد. وقتی طراح، در اين زمينه به طراحی غرفه می پردازد، يعنی از تمامی جوانب آينده نمايشگاه آگاهی دارد. يك غرفه نمايشگاهی مدرن در نمايشگاه ناگهان بيش از ديگر غرفه ها به چشم می آيد، مخاطبان را جذب ميكند و موجب ايجاد تبادل با كارفرما ميگردد كه مسلماً كارفرما راضی خواهد بود. با شركت در نمايشگاه و برگزيدن غرفه مناسب، به آينده رو كرده و افق هايی روشن رقم خواهد خورد. غرفه نمايشگاهی طراحی شده و غرفه سازی آن، امضايی است برای طراح و كارفرما، به همين جهت از اهميت معنوی بسيار زيادی برخوردار است. غرفه نمايشگاهی، زاده تفكرات طراح و نياز های كارفرماست. كارفرما نياز به غرفه نمايشگاهی مدرن براي بيان ايده ها و توانمندی های مدرن دارد. غرفه نمايشگاهی او مي تواند مخاطبان را به چالش بكشد و بازديد از غرفه نمايشگاهی را چند برابر كند. به اميد ايجاد ساختارهای هنری در محيط های جدی كار.

دیدگاهتان را بنویسید