اجرا غرفه نمایشگاهی نمونه کار

غرفه بیمه پارسیان – فروردین 96

غرفه-بیمه-پارسیان03-غرفه-سازی-ترسیم

در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه که در فروردین ماه 1396 برگزار گردید، گروه معماری ترسیم عملیات طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت بیمه پارسیان، انجام داد.

 

طراحی غرفه بیمه پارسیان توسط گروه غرفه سازی ترسیم

عملیات اجرا توسط تیم اجرایی غرفه سازی ترسیم

 

طراحی غرفه بیمه پارسیان توسط گروه غرفه سازی ترسیم

مرحله پایانی اجرای غرفه بیمه پارسیان توسط تیم اجرایی گروه غرفه سازی ترسیم

 

طراحی غرفه بیمه پارسیان توسط گروه غرفه سازی ترسیم

مرحله تحویل غرفه شرکت بیمه پارسیان

 

طراحی غرفه بیمه پارسیان توسط گروه غرفه سازی ترسیم

از طراحی تا اجرای غرفه شرکت بیمه پارسیان